Санитарна микробиология

Микробиологични изследвания на храни, повърхности и персонал.